Strona główna

 

 

 

 

Zgodnie z Uchwałą NR XLVIII/424/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 kwietnia 2023 roku Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi został wyznaczony do realizacji wsparcia w ramach usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej w powiecie lipnowskim, w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Okres realizacji: od 15 maja do 31 grudnia 2023 roku

Cel: Głównym celem Programu będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawnościami oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość skorzystania z doraźnej, czasowej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego, umożliwiającej odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki.

Program realizowany będzie w formie świadczeń usługi całodobowego pobytu osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 24 godziny na dobę nie więcej niż 14 dni.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem 697617899

Uczestnik Programu opieki wytchnieniowej nie będzie ponosił odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Do Karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

  1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności/ orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci do 16 roku orzeczenia o niepełnosprawności
  2. deklarację uczestnictwa
  3. klauzulę informacyjna – przetwarzanie danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  4. oryginał wypełnionej karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM