Grant

Powiat Lipnowski jako organ prowadzący dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi mógł wnioskować o przyznanie grantu na zakup środków ochrony osobistej i dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej w ramach projektu „POMAGAMY SKUTECZNIE” nr: POWR.02.08.00-00-0111/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W związku z powyższym Powiat Lipnowski na rzecz Grantobiorcy tj.:

Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi otrzymał następujące środki:

 

Wysokość otrzymanego grantu: 706 800,00 zł

dofinansowanie z UE: 595 691,04 zł

 

Wsparcie grantowe przeznaczono na:

1. Dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników pracujących bezpośrednio z Mieszkańcami Domu;

2. Zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników Domu.


Plakat projektu „POMAGAMY SKUTECZNIE” stanowi załącznik do informacji.