Dom Pomocy Społecznej

w Nowej Wsi

"Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma,
lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,
lecz przez to czym dzieli się z innymi!"
Jan Paweł II

Ogłoszenia

Dostawa peletu opalowego do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Nowa Wieś, , 2019-07-22

Nowa Wieś, , 2019-07-18


Nowa Wieś, , 2019-07-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS.BZP.3210.1.2019. Nazwa
zadania: Dostawa peletu opalowego do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zawiadamia o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Dom Pomocy Społecznej
Adres zamawiającego Nowa Wieś
Kod Miejscowość 87 - 603 Wielgie
Telefon: (54) 289 71 92
Faks: (54) 289 73 81
adres strony internetowej www.dps-nowawies.pl
adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.dps-nowawies.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa peletu opalowego w Normie DIN PLUS w ilości około 200 ton
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 09 111 400 4 - paliwa drzewne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
od 01. 08. 2019 roku do 31. 07.2020 roku
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które
stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza
informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.
Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących
dokumentów:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie
na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
IX. Informacja na temat wadium:
zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 400,00 zł, słownie: trzy tysiace
czterysta zł 00/100.
Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1 cena 100 pkt
XI. Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia: 18.07.2019 rok do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej
Nowa Wieś
87-603 Wielgie
Pokój nr 1 (sekretariat)
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów
nie dotyczy
..............................
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna
nie dotyczy
.
XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy
Pzp:
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7
ustawy Pzp.
XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:
zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.
XVIII. Inne informacje:
1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:
570476-N-2019. Data zamieszczenia 2019-07-08.
___________________________
Dyrektor

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi   |   Nowa Wieś 1, 87-603 Wielgie   |   Telefon: 54 289 71 92