RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 

z siedzibą w Nowej Wsi 1 87 – 603 Wielgie, woj. kujawsko - pomorskie.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tj.: Panem Arturem Spryszyńskim za pomocą adresu e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 603 392 744.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Państwa dane szczególnych kategorii będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 a, b, b, g, h, j RODO.  

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej orz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Domem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi przetwarza dane osobowe dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna – monitoring

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi:

 

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, reprezentowany przez Dyrektora Domu – Panią Mariolę Ejdowską, z siedzibą w Nowej Wsi 1,  87 – 603 Wielgie, tel. 54 289 71 92,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu: 54 287 20 39 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku osoby zarejestrowanej przez urządzenie monitorujące wyłącznie obraz tj. kamerę, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia NIE SĄ PRZETWARZANE w rozumieniu ww. przepisów prawa. Monitoring umożliwia podgląd obrazu wyłącznie w czasie rzeczywistym – bez zapisu, w związku z czym administrator nie utrwala/zapisuje nagrań z monitoringu.
 4. Podstawą prawną rejestrowania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000).
 5. Dane osobowe rejestrowane przez monitoring wizyjny w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.