Zasady ogólne

Do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w środowisku. Do domów pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się, złożonego do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie ośrodka pomocy społecznej.

Podstawą zamieszkania w domu pomocy społecznej jest decyzja o umieszczeniu, wskazująca konkretny Dom, w którym ma być umieszczona osoba wymagająca pomocy. Decyzja o skierowaniu do Domu wydawana jest przez właściwą gminę, a  umieszczająca  przez organ prowadzący dom pomocy społecznej. Na Naszym terenie jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Decyzje wydawane są po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty : (do pobrania w załączniku)

 • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w Domu,
 • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności.
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • zaświadczenie psychologa,
 • zaświadczenie lekarza psychiatry,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo-emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 • zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu oraz jej potrącanie przez właściwy organ rentowo-emerytalny,

Miejsce złożenia dokumentów:

Postępowanie w sprawie skierowania do domów pomocy społecznej, a następnie umieszczenia osoby w Domu, wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Kompletną dokumentację wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownych decyzji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Adama Mickiewicza 58
87-600 Lipno
tel: 54 288 66 41
fax: 54 288 66 43

Odpłatność:

Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:

 1. Mieszkaniec - nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. Gmina, z terenu której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Mieszkaniec zobowiązany jest wykorzystać do opłaty za pobyt w placówce wszystkie możliwości, w tym zasoby własne.

Z osobami, zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, również przeprowadzane jest postępowanie administracyjne przez pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej prowadzącego postępowanie o skierowanie do DPS. Osoby zobowiązane mogą ubiegać się o zwolnienie całkowite lub częściowe z opłaty za członka rodziny w domu pomocy społecznej wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku i dokumentów potwierdzających okoliczności zwolnienia.

Koszt utrzymania w DPS w Nowej Wsi od 01.04.2023 r. wynosi 5511,06 zł.

Dokumenty do pobrania :

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-dps-1439978915-1480078838.pdf)Wnioski do pobrania73 kB